DURVASZERKEZETI RADIOLÓGIAI VIZSGÁLAT
 

MSZ EN ISO 6506-1:2014

Meghatározott D átmérőjű acélgolyót F trheléssel meghatározott ideig a vizsgálandó anyagba nyomunk és a terhelés megszüntetése után megmérjük a benyomódás átmérőjét. A Brinell-keménység az F terhelő erő, valamint a d átmérőjű gömbsüveg hányadosa. A Brinell-vizsgálat elvi vázlatát az ábra mutatja.
A keménység mérőszáma: Brinell-keménység, jele: HB.
Megjegyzés: ha a HBW a jelölést alkalmazzuk a W a keményfém golyóra utal. Ha acélgolyót használunk akkor a jelölés HB vagy HBS. A keménység
számértékét az (1) összefüggéssel határozhatjuk meg:

               (1)

            Jelölések:
  
                         F: a terhel erő, (N)-ban
  
                         A: a benyomódás, gömbsüveg felülete, (mm2 )-ben
  
                         D: a terhelő golyó átmérője (mm)-ben
  
                        
d: a lenyomat átmérője (mm)-ben
                             

    A Brinell-módszernél a keménység – az (1) képlet tanúsága szerint – terheléstől függő. Különböző keménységű anyagoknál a terhelőerőt a lenyomat-átmérőfüggvényében szükséges meghatározni. A lenyomat-átmérő, és az alkalmazott vizsgálógolyó átmérő közötti összefüggést a (2) egyenlet mutatja:

              (2)
A terhelés, a mérőerő nagyságát a (3) összefüggéssel határozhatjuk meg:

    (N)        (3)
ahol:     K a terhelési tényező (N/mm2)

  A különböző terhelésekhez – a (2) és a (3) feltételt kielégítően – választható golyóátmérőket a vizsgálható anyagok szerinti csoportosításban az alábbi táblázat tartalmazza.

D

mm

F terhelés N (kp)

K=30

K=10

K=5

K=2,5

K=1

10

29 430 (3 000)

9 800  (1 000)

4 900  (500)

2 450  (100)

980  (100)

5

7 355  (750)

2 450  (250)

1 225  (125)

613  (62,5)

245  (25)

2,5

1 840  (187,5)

613  (62,5)

306,5  (31,2)

153,2  (15,6)

61,5  (6,2)

2

1 176  (120)

392  (40)

196  (20)

98  (10)

39,2  (4)

1

249  (30)

98  (10)

49  (5)

24,5  (2,5)

9,8  (1)

 

Fémek és ötvözeteik

K

HB

Vas, acél és nagyszilárdságú ötvözetek

30

96-tól   450-ig

Réz, nikkel és ötvözeteik

10

32-től   200-ig

Alumínium, magnézium, cink és ötvözetei

5

16-tól   100-ig

Csapágyötvözetek

2,5

8-tól   50-ig

Ón, ólom

1

3,2-től   20-ig

 

*Megjegyzés:    A D=10 mm-es golyóhoz K=15 is tartozik, F=14 710 N jelölése: HB 10/1500
A zárójelbe írt K·D2 szorzat értékét a mérőerő jelölésére alkalmazzuk (ez a mérőerő kp-ban kifejezett értéke).
A Brinell-keménység jelölése (ha a mérést 10–35 °C-on, szoba hőmérsékleten végezték): a keménység számértéke HBW D/KּD2 /t, Jelölések:         D:  a golyó átmérője mm-ben t :   a terhelés időtartama s-ben. A t jelölést csak akkor írják ki, ha a terhelés időtartama eltért az általánosan alkalmazott 10–15 s értéktől.
Jelölési példák:
350 HBW 5/75
0, azaz a 350 Brinell-keménység D = 5 mm átmérőjű golyóval, F =7355 N terheléssel és az általánosan előírt időtartammal elvégzett mérés eredménye;
600 HBW 1/30/20 jelölésben a 600 Brinell-keménységet D = 1 mm, F = 294,2 N és a mérés időtartama 20 sec.
A Brinell-vizsgálat végrehajtásának  főbb lépései:
  
     a)      A vizsgálandó felület előkészítése:
A vizsgálandó felület legyen sík, sima felületű, revementes, és fémtiszta. Az előkészítést úgy kell elvégezni, hogy a hőhatás, vagy a hidegalakítás a keménységet ne befolyásolja. A felületet csiszolással, finomreszeléssel lehet megmunkálni, de ha a mérést 1 mm átmérőjű golyóval mérjük, polírozni is szükséges azt. A vizsgált anyag vastagsága legalább a benyomódás h mélységének tízszerese legyen, és a lenyomat az anyag túloldalán ne okozzon alakváltozást. A legkisebb s anyagvastagság

         (mm)                (4)

        b)      Vizsgáló berendezés:
A vizsgáló berendezés, valamint a vizsgáló golyók pontossága feleljen meg a vonatkozó szabványok előírásainak. Hiteles mérés csak érvényes OMH (Országos Mérésügyi Hivatal) bizonyítványokkal rendelkező géppel és behatoló testekkel végezhető.
       
c)      A vizsgálat végrehajtása
Környezeti hőmérséklet döntő vizsgálatoknál 20±oC, egyéb esetben A vizsgálat alatt óvni kell a gépet a rázkódástól, rezgésektől.A vizsgált anyagot merev alapra kell helyezni, ügyelve annak tisztaságára. Befogó készülék alkalmazása esetén a próbadarab felülete legyen merőleges a terhelés irányára. A golyót egyenletesen, lökésmentesen kell a próbadarabba benyomni, melynek ideje általában 10-15 sec. Olyan anyagok vizsgálatánál , melyekre jellemző az időtől függő képlékeny alakváltozás, ez az idő 30-180 sec.
A benyomódás a vizsgált anyag szélétől, vas és ötvözetei esetében 2,5d , könnyűfémek és ötvözeteinél 3d. Két lenyomat távolsága 4d, 6d, ez utóbbi könnyűfém és ötvözeteire vonatkozik.Ha a mérést görbült felületen kell mérni, a döntő vizsgálathoz az előkészített felűlet hossza és szélessége legalább 2D legyen.A vizsgálati terhelést, a terhelési tényező (K) és golyóátmérő (D) függvényében a táblázat segítségével határozható meg (a benyomódás átmérője 0,25D és 0,6D között kell tartani).
A benyomódás d átmérőjét a méréshez használt golyó D átmérőjének ±0,25%-ának megfelelő pontosságú mérőmikroszkópot kell használni. Pl. Ø 2,5 mm-es golyó esetében 0,006 mm-es (0,00625) leolvasási pontosságot követel meg.A benyomódás átmérőjét egymásra merőleges, két irányból kell megmérni, és számtani közepével számolni. Ha a két átmérő különbsége eléri az 5%-ot, azt a jegyzőkönyvben jelezni kell, pl. anizotrop anyagok vizsgálatakor.
A mérések számát a termékre vonatkozó előírásban kell megadni.A keménységi mérőszámot az (1) képlet segítségével kiszámíthatjuk, de célszerűbb Brinell táblázatból ( MI 15115 ) kikeresni.
       
d)      Jegyzőkönyv:
Az álltalános adatokon kívü tartalmaznia kell: -próbatest jele; -golyó átmérője; -terhelés nagysága; -terhelési idő; -benyomódási átmérők; a mért Brinell keménység értéke lenyomatonként. A vizsgáló berendezés típusát, hitelesítésének idejét, vizsgálati szabvány számát.
Megjegyzés: A keménységvizsgáló gépet naponta ellenőrizni kell a mérendő tárgy keménységével közel azonos keménységű etalonna
l.
Alkalmazási korlátok:
  
     a) 650 HBW érték felett a golyó deformációja miatt a módszer nem használatos, a mérés pontatlan.
  
    
b) A felületedzett tárgyak kemény kérge, illetve lágyabb magja keménységkülönbségének kimutatására az eljárás nem alkalmas.

  Vizsgálat növelt hőmérsékleten (MSZ 1 05-1 0)

  A Brinell-eljárással növelt hőmérsékleteken is végezhetünk vizsgálatokat, de ez esetben az alábbi kondíciók biztosítása szükséges:
  
             – Hőmérséklet-tartomány 40…900 C között
  
             – a próbatest és a szúrószerszám hőmérséklete ±10 C-on belül tartandó
  
             – az ilyen vizsgálat semleges gázban vagy vákuumban végzendő az intenzív oxidáció elkerülése érdekében (olaj- vagy só fürdő is alkalmazható)
  
             – a terhelés időtartama: szobahőmérsékleti idő +30
                – a lenyomat átmérő szobahőmérsékleten mérendő, revementes felületen
  
             – amennyiben a vizsgálati hőmérsékleten szövetszerkezet-változás következhet be, úgy a darab vizsgálat előtti megeresztő hőkezelését el
                    kell végezni.
  
            
– két mérés számtani átlagául az esetben vehetők figyelembe az adatok, ha azok 10%-al nagyobb mértékben egymástól nem térnek el.

Műanyagok keménységvizsgálata

    A műanyagok keménységét – a nem porózusokét – gyakran a Brinell-elv szerint vizsgálják, rendszerint egy célkészülékkel, és betartva az MSZ EN ISO 2039-1 szabvány előírásait. A próbatest mérete: 50x50 mm, ajánlott vastagság: 4 mm. A vizsgáló acélgolyó átmérője: D = 5 mm. A vizsgálóterhelést 49, 132, 358 és 961 N értékek közül célszerűen választják, figyelembe véve a (2) és a (4) összefüggéseket és az anyag tulajdonságait. Mivel a lenyomat átmérője helyett a golyó-benyomódás maradó mélységét mérik, ezért 9,8 N előterhelésnél nullázzák a mérőórát, majd ráadják a vizsgálóterhelést. A terhelés időtartama: 30 s. A vizsgálat előtt 96 órán át kondicionálni kell az anyagot 23 ±2 C-os és 5 ±5% relatív nedvességtartalmú térben az MSZ EN ISO 291:1999 előírása szerint.

Faanyagok keménységvizsgálata

Faanyagok keménységét Brinell-elv szerint is vizsgálják betartva az MSZ 6786-11 szabvány előírásait. A faanyagból 50x50 mm alapterület és legalább 50 mm magas hasábokat kell készíteni és kondicionálni az MSZ 6786-1 előírásai szerint.

A vizsgáló acélgolyó átmérője:  D=10 mm. A terhelés: 490,33 N az európai fafajták,
  
                                                                                 98,06 N az igen puha, lombos fafajták, és
  
                                                                                 980,67 N az igen kemény, trópusi fafajták vizsgálatánál.
                                                A terhelés időtartama: 30 s.

A mérést követően, a lenyomat környezetéből 10 g mintát kell kivenni és meg kell határozni a fa nedvességtartalmát, az MSZ 6786-2 szabvány előírásai szerint. A keménység mért értékeit a nedvességtartalommal korrigálják. A faanyagok keménységét bütü-, sugár- és húrirányú metszeteken is meg kell határozni

Vonatkozó szabványok:

MSZ EN ISO 6506-1:2006;   Fémek. Brinell-keménységmérés. 1. rész: Mérési eljárás (ISO 6506-1:2005)
  
                                                

MSZ 105-10:1977; Keménységmérés Brinell szerint meleg állapotban. (Visszavonva)
MSZ 15115:1979; Segédtáblázatok a Brinell-keménység meghatározásához.
MSZ EN ISO 2039-1:1999; Műanyagok. A keménység meghatározása.
  
                                                 1. rész: Golyóbenyomásos módszer. (Visszavonva)
MSZ 6786-11:1982;
Faanyagvizsgálatok. A keménység meghatározása.